Miljø

Tynning17Glommen vil gjennom sin virksomhet bidra til at skogeierne vi kjøper tømmer fra driver et bærekraftig skogbruk som aktivt utnytter skogens potensial som fornybar ressurs, bevarer det biologiske mangfoldet og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv.

VI HJELPER DEG MED MILJØSERTIFISERINGEN Glommen kjøper tømmer som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende produkt- og miljømessige kontraktsbetingelser, herunder Norsk PEFC Skogstandard. Ved kontraktsinngåelse aksepteres vår miljøpolitikk og tømmeret kan selges som miljøsertifisert virke.

MILJØHENSYN I PRAKSIS I vår daglige drift skal innsatsfaktorer, produkter og prosesser gjennomføres på en slik måte at miljøet ivaretas. Vårt miljøarbeiddokumenteres for å skape grunnlag for en åpen dialog med våre omgivelser. Vi arbeider aktivt med å formidle kunnskap om miljøspørsmål til skogeierne.